Recalling those who survived: Images

Mon1

1960. Paulina Shcherbakov, Simona Upnitsky, Leonard (Aryeh) Shcherbakov, Guta Kaganaitė, Avigdor Upnitsky, Moshe Shcherbakov, Moshe Upnitsky.

Bookmark the permalink.